مجتمع های صنعتی > كارخانه آرپانوش (ایستک)درصد انجام
100%