مجتمع های صنعتی > كارخانه كاشي آپادانا سرامدرصد انجام
100%