مجتمع های صنعتی > مجتمع پتروشيمي مبيندرصد انجام
100%