مجتمع های تجاری و تفریحی > مجتمع تجاری شریعت (پروما)درصد انجام
100%