فضاهای عمومی > مجتمع خدماتي – رفاهي باراندرصد انجام
100%