ساختمانهای اداری و اقامتی > ساختمان مرکزی بانک خاورمیانهدرصد انجام
100%