پایه (U) دو سانت (موجود)
پایه گارنت (موجود)
پایه استیل (غیرموجود)
پایه آلومینیومی مات (موجود)