مجتمع های صنعتی > کارخانه جوجه کشی مرغکدرصد انجام
100%