مجتمع های صنعتی > تعمیرگاه و دفتر مرکزی پرشیا خودرودرصد انجام
100%