مجتمع های صنعتی > کارخانه شیمیایی فرآورد قشمدرصد انجام
100%