مجتمع های صنعتی > کارخانه ایران تابلودرصد انجام
100%