استخر ها و مجتمع های ورزشی > استخر برج الماسدرصد انجام
100%