مجتمع های صنعتی > كارخانه شركت كارنودرصد انجام
100%