مجتمع های صنعتی > كارخانه و دفتر مركزي شركت چاي گلستاندرصد انجام
100%