مجتمع های صنعتی > کارخانه ایران تایردرصد انجام
100%