ساختمانهای اداری و اقامتی > فاز 14 طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبيدرصد انجام
100%