ساختمانهای اداری و اقامتی > ساختمان تعطيلاتدرصد انجام
100%