بیمارستانها ، آزمایشگاه ها و صنایع دارویی > کلینیک و پارکینگ بیمارستان بقیه الله (عج)درصد انجام
100%