اماکن فرهنگی و آموزشی > مدرسه دخترانه شهید مطهریدرصد انجام
100%