اماکن فرهنگی و آموزشی > مدرسه شهید صادقیدرصد انجام
100%