اماکن فرهنگی و آموزشی > سالن اجتماعات دانشکده مدیریت دانشگاه تهراندرصد انجام
100%