اخبار

صفحات HPL

صفحات HPLHPL یا (High Pressure Laminate) نـام صفحاتي مي باشد که از ترکيب لايه هاي سلولزي و رزينهاي فنوليک و پس از قرار گرفتن در دماي بالاي c°180 و فشار bar80 تولید می گردد